ДОКУМЕНТИ

Начало   /   ДОКУМЕНТИ

 1. График за провеждане на ДИ за СПК за учебната 2022/2023 г.
 2. Заповед за утвърдени форми на обучение за учебната 2022/2023 г.
 3. Училищни учебни планове за учебната 2022/2023 г.
 4. Училищна програма за предоставяне на равни възможности за предоставяне на образование на ученици от уязвими групи за учебната 2022/2023 г.
 5. Годишен план за дейността на училището за учебната 2022/2023 г.
 6. План за изпълнение и финансиране на дейностите за изпълнение на стратегията за развитие на училището за учебната 2022/2023 г.
 7. Дневен режим на институцията за учебната 2022/2023 г.
 8. Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2022/2023 г.
 9. Правилник за дейността на училището за учебната 2022/2023 г.
 10. Етичен кодекс на общността
 11. Информация за получаване на еднократна помощ за покриване на част от разходите за началото на учебната година на учениците в I и VIII клас за учебната 2021/2022 година
 12. Заявление издаване на диплома
 13. Писмо МОН за събиране на средства
 14. Заявление удостоверение за завършен клас
 15. Заявление дубликат на свидетелство основно образование
 16. Заявление дубликат на диплома
 17. Стратегия за развитие на училището 2020-2024 г.