ДОКУМЕНТИ

Начало   /   ДОКУМЕНТИ

 1. Правилник за дейността на училището за учебната 2021/2022 г.
 2. График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение-сесия януари
 3. Незаети места в I клас за учебната 2022/2023 година
 4. Междуучилищни дейности по проект "Подкрепа за успех"
 5. Списък на класираните ученици в I клас за учебната 2022/2023
 6. Седмично разписание за втори учебен срок на 2021/2022 г.
 7. График за дежурство на учителите за втори учебен срок на 2021/2022 г.
 8. График за провеждане на консултации на учителите в ЦОУД за втори учебен срок на 2021/2022 г.
 9. График за провеждане на допълнителни консултации по учебни предмети за втори учебен срок на 2021/2022 г.
 10. График за провеждане на консултации по учебни предмети за втори учебен срок на 2021/2022 г.
 11. График за провеждане на контролни работи за втори учебен срок на 2021/2022 г.
 12. График за провеждане на класни работи за втори учебен срок на 2021/2022 г.
 13. Информация за получаване на еднократна помощ за покриване на част от разходите за началото на учебната година на учениците в I и VIII клас за учебната 2021/2022 година
 14. Заявление издаване на диплома
 15. Годишен отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2020/2021 година
 16. Покана за заседание на Обществен съвет
 17. Утвърден държавен план-прием за учебната 2020/2021 година
 18. Утвърден училищен план-прием за учебната 2021/2022 година
 19. Писмо МОН за събиране на средства
 20. Училищна програма за повишаване качеството на образованието за учебната 2021/2022 година
 21. Заявление удостоверение за завършен клас
 22. Заявление дубликат на свидетелство основно образование
 23. Заявление дубликат на диплома
 24. Заповед за утвърдени форми на обучение за 2021/2022 учебна година
 25. Етичен кодекс на училищната общност за 2021/2022 учебна година
 26. Училищна програма за превенция на ранното напускане на образователната система за учебната 2021/2022 година
 27. Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи за учебната 2021/ 2022 година
 28. Мерки за повишаване качеството на образованието за 2021/2022 учебна година
 29. План за изпълнение и финансиране на дейностите по стратегията за развитие за учебната 2021/2022 г.
 30. Училищни учебни планове за учебната 2021/2022 г.
 31. Организация на учебния ден и дневен режим на институцията за учебната 2021/2022 г.
 32. Годишен план за дейността на училището за учебната 2021/2022 г.
 33. Стратегия за развитие на училището 2020-2024 г.
 34. Училищна програма по БДП за учебната 2021/2022 г.
 35. Правила за работа на училището в условията на извънредна епидемична обстановка за учебната 2021/2022 г.