За нас

Начало   /   За нас

V СУ „П.Р.Славейков“ е училище с богата история, изградени традиции и устойчиви приоритети.
Визия на училището: Нашето училище е училище на диалог и сътрудничество. То е привлекателно за учениците, създаващо среда за качествено училищно образование, вдъхновяващо за учителите, приобщаващо за родителите, основаващо се на демократични принципи и подготвящо цялата общност за предизвикателствата на 21 век.


Мисия на училището
Превръщането на всяко дете в личност с богата култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, с висока нравственост и толерантност към другия чрез творческо преподаване и развитие на индивидуалността и творческите заложби на всяко дете.


Стратегически цели
1. Повишаване качеството и ефективността на образователния процес.
2. Повишаване ефективността на управлението на училището.
3. Привличане на ресурси от общността и външната среда, участия в национални и международни програми и проекти на Европейския съюз и тяхното реализиране.


Педагогическият екип се състои от 21 учители, които са викоквалифицирани и отговарят на изскванията за заемане на съответната длъжност. От тях 5 притежават II ПКС, 2-III ПКС, 3-IV ПКС и 1 V ПКС. Всички ежегодно участват във форми за повишаване на професионалната си квалификация и прилагат иновативни методи и форми на обучение.


Материалната база на училището осигурява отлични условия за обучение, възпитание и развитие на учениците. Училището разполага с модерен компютърен кабинет, STEM център, физкултурен салон, фитнес център, площадка за обучение по БДП, интерактивна система за обучение по БДП, оборудване за професионално обучение и подготовка, Wi-Fi.


Образователно-възпитателния процес се реализира чрез съвременни технологии, иновативни методи, прилагане на компетентностен подход и проектно-базирано обучение. Осигурена е целодневна организация на учебния ден за учениците от начален етап, медицинско обслужване, сигурна и безопасна среда с денонощна охрана и пропускателен режим.


Училището работи по редица национални програми и проекти: „Участвай и променяй-родителят активен партньор в образователния процес“, „Заедно за всяко дете“, „Осигуряване на училищна STEM среда“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Подкрепа за успех“, „ Равен достъп до образование в условията на кризи“, „Подкрепа за дуалната система на обучение“ и др.


В училището се обучават 220 ученици в 12 паралелки, от които 5 в начален етап, 3 в прогимназиален и 4 в гимназиален етап. В съответствие с политиките и приоритетите на МОН и актуалните потребности на трудовия пазар, в училището се реализира професионално обучение по професия „Брокер-Недвижими имоти“ и „Спедитор-логистик“, като 2 от паралелките са с дуална система на обучение.


Богатият набор от извънкласни дейности и инициативи осигурява пълноценна подкрепа за личностно развитие на всички ученици. Те позволяват изграждането на редица граждански, социално-емоционални, културни и екологични компетентности.


В училището съществува добре изградена училищна общност, в която родителите са равностоен партньор в образователно-възпитателния процес.