Начало   /   Екип   /   Даниела Панайотова

Даниела Панайотова


Учител в начален етап на основното образование


Професионално-квалификационна степен: III ПКС

Образование: висше, бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“

Педагогически стаж – 5 години

Философия на преподаване

Моята философия за работата с децата се гради на това детската личност да бъде в центъра на моето внимание. Като познавам психическото физическо и емоционално състояние на всяко дете да изградя устойчива среда в която то да се чувства защитено и спокойно. Да подредя приоритетите си така че те да носят увереност самостоятелност и инициативност на детето. Да използвам такава методика която да следва индивидуалния път на развитие на всяко дете.Добрият учител  не толерира отделни ученици, а проявява емпатия към всички. Успява да запази творческата атмосфера в часовете си без да се стига до анархия и хаос. Преподава материала си на достъпен език за всички ученици в класа дори когато за целта се налага да повтаря един и същ материал на различни целеви групи по различен начин и с различни езикови и невербални средства.Искам учениците на които преподавам да станат отговорни и мислещи млади хора успяващи да преценят правилно всяка ситуация в която попадат.

Взаимното доверие между родители и педагогическия екип е един от най-важните фактори за осъществяване на ползотворна и ефективна работа. Доверието се изгражда с откритост съпричастност и взаимно уважение.