Начало   /   Екип   /   Светлана Коцева

Светлана Коцева


Старши учител в начален етап на основното образование


Образование: Висше /Магистър –„ Начална училищна педагогика“ гр.Благоевград

Професионално-квалификационна степен: III ПКС

Педагогически стаж – 32 години

Философия на преподаване

Според моята философия образованието трябва да бъде прогресивно и надграждащо. Учителят трябва да бъде свободен, за да изпълни своето призвание - освободен от административен, родителски и обществен натиск. Учителят за мен е творец, който всеки ден се труди над своите творби - децата. Смятам, че трябва да му се даде повече свобода на преподаване, да не се слагат рамки на творческата му дейност. И като всеки творец, учителят трябва да се интересува, да се учи и да прилага в работата си най-новите и иновативни методи на преподаване, да бъде в крак с новите технологии. За мен учителската професия е призвание и мисия. Призвание, защото всеки ден в класната стая за мен е необикновен, неповторим. Умея да работя с децата, да споделям техните вълнения, да преподавам така, че знанието да достигне до всяко дете. Мисия, защото осъзнавам, че всяко едно дете, независимо от неговите възможности, етнос и особености, трябва да получи образование. И началото на това образование поставям аз. Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Децата не са анонимни в класа, те са личности - всяко със своята индивидуалност. Всяка личност трябва да бъде уважавана . Опитвам се да разгадая детската душа и да се съобразявам с индивидуалните качества на всяко дете. Преподавателските ми похвати се променят съобразно темата, аудиторията и времето. Аз вярвам във фокусирането върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене. Няма лоши деца, има неразбрани деца - както от родителите си, така и от другите възрастни. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на потребностите на ученика. В училище трябва активно да включваме родителите в процеса на образование. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. Учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния живот, които са значими за тях. Основната ми цел е постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици. Стремя се да науча учениците си да разсъждават, да мислят, да придобият приложими знания и умения. Всяко дете да е гордо със своите умения, независимо какви са те. Едни имат умения за учене, други за спорт, трети за рисуване . Необходимо е да се разпознават индивидуалните различия, да се уважават и да се поощряват.В преподаването се стремя да обхвана тези индивидуални различия на учениците.  Внимателно преценявам методите, за да могат всички деца да разберат преподаваното. Стремя се да онагледявам трудния учебен материал с презентации, със житейски примери, с картини. Философията ми на преподаване не се променя с различните випуски - тя само се дообогатява с опита, който трупам от срещите си с различни деца в различно време, с различни обществени нагласи и очаквания.